บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Job Application (การสมัครงาน)

ADVERTISEMENT
บทสนทนาการสมัครงานภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประโยคสมัครงานภาษาอังกฤษ หากเราต้องการไปสมัครงาน แน่นอนต้องมีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น หรือการสนทนากันระหว่างเจ้าของภาษากับผู้สมัครงาน อาจพบประโยคต่อไปนี้
Job_Application_สมัครงานภาษาอังกฤษ
หากเราเป็นผู้มาสมัครงาน สามารถใช้ประโยคต่อไปนี้
Do you know of any vacancies?
ดู ยู โน ออฟ เอนนี เวเคิลซีส
คุณรู้ไหมมีตำแหน่งอะไรว่างบ้าง
Are there any vacancies/ openings in your office?
อาร์ แธร์ เอนนี เวเคินซีส/ โอเพินนิงส อิน ยัวร์ ออฟฟิซ
บริษัทคุณมี ตำแหน่งงาน/ รับสมัครงาน บ้างไหมครับ
I have seen your advertisement in…
ไอ แฮฟว ซีน ยัวร์ แอดเวอะไทซเมินท อิน…
ผมเห็นโฆษณาของคุณใน…
So I would like to apply for the position of…
โซ ไอ วูด ไลค ทู อะไพล ฟอร์ เธอะ โพซิซชัน ออฟ…
ผมก็เลยอยากจะสมัครในตำแหน่ง…
I’m interested in this position.
ไอม อินเทอะเรสทิด อิน ธิส โพซิซชัน
ผมสนใจในตำแหน่งนี้
I’d like to apply for this job.
ไอด ไลค ทู อะไพล ฟอร์ ธิส จอบ
ผมอยากจะสมัครงานนี้
I’d like to take this job.
ไอด ไลค ทู เทค ธิส จอบผมอยากจะทำงานนี้
Could I have an application form?
คูด ไอ แฮฟว แอน แอพพลิเคชัน ฟอร์ม
ฉันขอใบสมัครหน่อยได้ไหม
Could you send me an application form?
คูด ยู เซนด มี แอน แอพพลิเคชัน ฟอร์ม
คุณช่วยส่งใบสมัครให้ผมหน่อยได้ไหม
การกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้ ดังนี้
Application form
แอพพลิเคชัน ฟอร์มแบบฟอร์มการสมัครงาน
Application Letter
แอพพลิเคชัน เลทเทอะ
จดหมายสมัครงาน
Applicant/ Candidate
แอพพลิเคินท/ แคนดิเดท
ผู้สมัคร
Position applied for/ Position desired
โพซิชชัน อะไพลด ฟอร์/ โพซิชชัน ดิไซร์ด
ตำแหน่งที่สมัคร/ ตำแหน่งที่ต้องการ
To be completed in own handwriting.
ทู บี คัมพลีทิด อิน โอน แฮนดไรทิง
เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Photo attached here
โฟโท อะแทชท เฮียร์
ติดรูปถ่ายตรงนี้
Expected salary
อิคสเพคทิด แซลละรี
เงินเดือนที่ต้องการ
Negotiable
นิโกชิอะเบิล
ต่อรองได้
Personal data
เพอร์ซะเนิล ดาทะ
ข้อมูลส่วนตัว
Confidential
คอนฟิเดนเชิล
เป็นความลับ
Date of birth
เดท ออฟ เบิร์ธ
วันเดือนปีเกิด
Occupation/ Profession
ออคคิวเพชัน/ โพรเฟสชัน
อาชีพ
คำศัพท์พื้นฐานในการสมัครงาน (ภาษาอังกฤษ)
ADVERTISEMENT
name    เนม ชื่อ
age     เอจ อายุ
sex     เซคซ เพศ
weight/ height     เวท/ ไฮท น้ำหนัก/ ส่วนสูง
eye colour     อาย คัล’เลอะ สีตา
hair colour     แฮร์ คัล’เลอะ สีผม
telephone number   เทลลีโฟน นัมเบอะ เบอร์โทรศัพท์
present address    เพรซเซินท แอดเดรส ที่อยู่ปัจจุบัน
permanent address    เพอร์มะเนินท แอดเดรส ที่อยู่ถาวร

nationality  แนช’ ชะแนล’ ลิที สัญชาติ
race  เรซ เชื้อชาติ
religion   รีลิจ’ เจิน ศาสนา
domicile   ดอม’ มิไซล ภูมิลำเนา
education   เอดจุเค’ ชัน การศึกษา
related field   รีเล’ ทิด ฟิลด สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
marital status  แมริเทิล สเททัส สถานภาพการแต่งงาน
military status   มิลลิทะรี สเททัส สถานภาพทางทหาร
home registration  โฮม เรจจิสเทรชัน ทะเบียนบ้าน
identification card (ID Card)
ไอเดนทิฟิเคชัน คาร์ด (ไอดี คาร์ด)
บัตรประจำตัวประชาชน
issued by…
อิชชูด บาย…
ออกให้โดย…
letter of recommendation
เลทเทอะ ออฟ เรคคะเมนเดชัน
จดหมายรับรองการทำงาน
employment certificate/ testimonial
เอมพลอยเมินท เซอะทิฟฟิเคท/ เทสทิโมเนียล
ใบรับรองการผ่านงาน/ หนังสือรับรอง
certificate degree obtained
เซอะทิฟฟะเคท ดีกรี อับเทนด
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
degree certificate
ดีกรี เซอะทิฟฟะเคท
ใบปริญญาบัตร
transcript
แทรสซคริพท
ใบแสดงผลการเรียน
resume/ CV
รีซเม/ ซีวี
ประวัติย่อ/ ประวัติส่วนตัว
extra-curricular activities
เอคซทระ เคอริคคิวละ แอคทีฟวิทีส
กิจกรรมนอกหลักสูตร
Seminars and special training courses
เซมมินาร์ส แอนด สเพชเชิล เทรนนิง คอร์สซิส
การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
special skills
สเพชเชิล สคิลส
ความชำนาญพิเศษ
expert in…
เอคสเพิร์ท อิน…
เชี่ยวชาญด้าน…
leisure interests
เลชเชอะ อินเทอะริสทส
ความสนใจ
career objective
คะเรียร์ อับเจคทิฟว
เป้าหมายในการทำงาน
employment history
เอมพลอยเมินท ฮิสโทะรี
ประวัติการทำงาน
employment record
เอมพลอยเมินท เรคเคิร์ด
ประวัติการทำงาน
work experience/ previous employment
เวิร์ค อิคสพีเรียนซ/ พรีเวียส เอมพลอยเมินท
ประวัติการทำงานที่ผ่านมา
person to notify in case of emergency
เพอร์เซิน ทู โนทิไฟ อิน เคส ออฟ อิเมอะเจินซี
ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
references
เรฟเฟอะเรินซีส
บุคคลอ้างอิง
guarantor
แกเรินเทอะ
ผู้ค้ำประกัน
applicant signature
แอพพลิเคินท ซิกนะเชอะ
ลายเซ้นผู้สมัคร
นี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างประโยคที่จะเจอในใบสมัครงานภาษาอังกฤษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ที่กำลังหางานทำอยู่ในขณะนี้ บทความต่อไปจะเป็นในส่วนของการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ อาจเจอคำถามที่คาดไม่ถึง การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งานถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมาก และทำให้เรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นอีกด้วย
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com