Read more

บทสนทนาภาษาอังกฤษ My Work (งานของฉัน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานของฉัน (My Work)  เป็นการสนทนาระหว่าง 2 คน ด้วยประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องงาน เป็นลักษณะคล้ายๆ การ…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ The past (เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว (The past) การพูดคุยเรื่องการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต โดยทั่วไปเราจะใ…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Expression in Class (คำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียน)

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในชั้นเรียน (Expression in Class) การสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระหว่างคุณครูกับนักเรียน เ…

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Identifying Objects (สอบถามเกี่ยวกับสิ่งของ)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Identifying Objects (สอบถามเกี่ยวกับสิ่งของ) หากเราเป็นคนหนึ่งที่ช่างสังเกตและเป็นคนขี้สงสัย ชอบถามว่าสิ่งของ…

Load More
That is All