บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ At the Bank (ที่ธนาคาร)

ADVERTISEMENT
ธนาคาร (Bank) คือสถาบันรับฝากเงินให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการและธุรกรรมทางการเงิน เช่น การฝาก-ถอน การเปิดบัญชี เกี่ยวกับเช็ค แลกเปลี่ยนเงินตรา สอบถามเรื่องอื่นๆ การใช้ตู้เอทีเอ็ม การแจ้งบัตรเอทีเอ็มหาย ในพาร์ทนี้จะเป็นประโยคภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษที่ธนาคาร และการสนทนาที่ธนาคาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
At the Bank_ที่ธนาคารภาษาอังกฤษ
เปิดบัญชี ที่ธนาคาร
I would like to open an account.
ไอ วูด ไลค ทู โอเพิน แอน อะเคานท
ผมต้องการเปิดบัญชีครับ
How much will your opening deposit be?
ฮาว มัช วิล ยัวร์ โอเพินนิง ดิพอสซิท บี
คุณต้องการเปิดบัญชีเท่าไหร่คะ
What kind of account do you want?
วอท ไคนด ออฟ อะเคานท ดู ยู วอนท
คุณต้องการเปิดบัญชีประเภทไหนค่ะ
I’d like to open a deposit account.
ไอด ไลค ทู โอเพิน อะ ดิพอสซิท อะเคานท
ผมต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก
savings account
เซฟวิงส อะเคานท
บัญชีออมทรัพย์
current account
เคอะเรินท อะเคานท
กระแสรายวัน
personal/business account
เพอะซะเนิล/บิซซิเนส อะเคานท
บัญชีบุคคล/บัญชีธุรกิจ
I would like to open a savings account and also want an ATM card.
ไอ วูดไลค ทู โอเพิน อะ เซฟวิงส อะเคานท แอนด ออลโซ วอนท แอน เอทีเอ็ม คาร์ด
ผมอยากจะเปิดบัญชีออมทรัพย์และต้องการบัตรเอทีเอ็มด้วยครับ
Please fill up all these forms.
พลีซ ฟิล อัพ ออล ธีส ฟอร์มส
โปรดกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้ด้วยครับ
Please sign your name here.
พลีซ ไซน ยัวร์ เนม เฮียร์
โปรดเซ็นชื่อของคุณตรงนี้ด้วยครับ
Have you got an identification card/ID card?
แฮฟว ยู กอท แอน ไอเดนทิฟิเคชัน คาร์ด/ไอดี คาร์ด
คุณมีบัตรประจำตัวประชาชนไหม
I’ve got my ID card/passport/driving licence.
ไอฟว กอท มาย ไอดี คาร์ด/พาสพอร์ท/ไดรฟวิงไลเซินซ
ผมมี บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่
การฝาก-ถอน ที่ธนาคาร
I’d like to withdraw cash.
ไอด ไลค ทู วิธดรอ แคช
ฉันต้องการถอนเงิน
I’d like to withdraw…baht, please.
ไอด ไลค ทู วิธดรอ…บาท พลีซ
ฉันต้องการถอนเงิน…บาทค่ะ
I want to make a withdrawal, please.
ไอ วอนท ทู เมค อะ วิธดรอเอิล พลีซ
ผมต้องการถอนเงินครับ
I’d like to withdraw the money from my account.
ไอด ไลค ทู วิธดรอ เธอะ มันนี ฟรอม มาย อะเคานท
ผมอยากจะถอนเงินจากบัญชีของผมครับ
How would you like the money?
ฮาว วูด ยู ไลค เธอะ มันนี
คุณต้องการเงินแบบไหน

I’d like…baht notes, please.
ไอด ไลค…บาท โนทส พลีซ
ฉันต้องการธนบัตรใบละ…บาท
Please give me small notes.
พลีซ กิฟว มี สมอล โนทส
ผมขอแบงค์ย่อยครับ
Your account is overdrawn.
ยัวร์ อะเคานท อีส โอเวอะดรอน
คุณถอนเงินเกินบัญชีครับ
Could you give me some smaller notes?
คูด ยู กิฟว มี ซัม สมอลเลอะ โนทส
ขอธนบัตรย่อยกว่านี้ได้ไหม
I’d like to pay this in, please.
ไอด ไลค ทู เพย์ ธิส อิน พลีซ
ฉันต้องการจ่ายเงินนี้เข้าบัญชีค่ะ
I’d like to pay this cheque in please.
ไอด ไลค ทู เพย์ ธิส เชค อิน พลีซ
ผมต้องการจ่ายเช็คนี้เข้าบัญชีครับ
I’d like to transfer some money to this account.
ไอด ไลค ทู แทรนซเฟอะ ซัม มันนี ทู ธิส อะเคานท
ฉันต้องการโอนเงินไปบัญชีนี้
ADVERTISEMENT
Could you transfer…baht from my current account to my deposit account?
คูด ยู แทรนซเฟอะ…บาท ฟรอม มาย เคอะเรินท อะเคานท ทู มาย ดิพอสซิท อะเคานท
คุณช่วยโอนเงิน…บาท จากบัญชีกระแสรายวันไปบัญชีเงินฝากของฉันให้หน่อยได้ไหม
I’d like to deposit the money in my saving account.
ไอด ไลค ทู ดิพอสซิท เธอะ มันนี อิน มาย เซฟวิงส อะเคานท
ผมต้องการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของผมครับ
I’d like to cash my traveller’s cheque.
ไอด ไลค ทู แคช มาย แทรฟเวิลเลอะส เชค
ผมอยากจะขึ้นเงินสดเช็คเดินทางของผมครับ
Could I have a statement, please?
คูด ไอ แฮฟว อะ สเททเมินท พลีซ
ฉันขอใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารได้ไหม
เกี่ยวกับเช็ค ที่ธนาคาร
I’d like to deposit a cheque.
ไอด ไลค ทู ดิพอสซิท อะ เชค
ฉันต้องการเอาเช็คมาขึ้นเงิน
I’d like to cash my cheque.
ไอด ไลค ทู แคช มาย เชค
ฉันต้องการเอาเช็คมาขึ้นเงิน
I’d like to cancel a cheque.
ไอด ไลค ทู แคนเซิล อะ เชค
ฉันต้องการยกเลิกเช็ค
I’d like to cancel this standing order.
ไอด ไลค ทู แคนเซิล ธิส สแทนดิง ออเดอะ
ฉันต้องการยกเลิกคำสั่งหักจ่ายอัตโนมัติ
How many days will it take for the cheque to clear?
ฮาว เมนี เดย์ส วิล อิท เทค ฟอร์ เธอะ เชค ทู เคลียร์
ใช้เวลากี่วันในการเคลียร์เช็ค
Could I order a new chequebook, please?
คูด ไอ ออเดอะ อะ นิว เชคบุค พลีซ
ผมขอซื้อสมุดเช็คเล่มใหม่ได้ไหมครับ
I’d like to purchase travelers cheques.
ไอด ไลค ทู เพอะเชิส แทรฟเวิลเลอะส เชคส
ผมต้องการซื้อเช็คเดินทางครับ
แลกเปลี่ยนเงินตราที่ธนาคาร
I’d like to change some money.
ไอด ไลค ทู เชนจ ซัม มันนี
ผมต้องการแลกเงินหน่อยครับ
I’d like to order some foreign currency.
ไอด ไลค ทู ออเดอะ ซัม ฟอริน เคอะเรินซี
ฉันต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศ
What is the exchange rate today?
วอท อีส ธิ อิคซเชนจ เรท ทูเดย์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวันนี้เป็นอย่างไรครับ
What’s the exchange rate for Euros?
วอทส ธิ อิคซเชนจ เรท ฟอร์ ยูโรส
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินยูโรอยู่ที่เท่าไหร่
What is the Dollars-Yen exchange rate?
วอท อีส เธอะ ดอลเลอะส เยน อิคซเชนจ เรท
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์กับเงินเยนอยู่ที่เท่าไหร่
How many Yen would I receive for 500 US Dollars?
ฮาว เมนี เยน วูด ไอ รีซีฟว ฟอร์ ไฟฟว ฮันเดรด ยูเอส ดอลเลอะส
เงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ แลกเป็นเงินเยนได้เท่าไหร่
I’d like to change Thai baht into pounds, please.
ไอด ไลค ทู เชนจ ไท บาท อินทู เพานดส พลีซ
ผมต้องการจะแลกเงินไทยเป็นเงินปอนด์ครับ
The rate is…baht to a pound.
เธอะ เรท อีส…บาท ทู อะ เพานด
อัตราแลกเปลี่ยน…บาทต่อ 1 ปอนด์
I’d like to exchange the money, please.
ไอด ไลค ทู อิคซเชนจ เธอะ มันนี พลีซ
ผมต้องการแลกเงินหน่อยครับ
I’d like some Japanese Yen.
ไอด ไลค ซัม แจพพะนีซ เยน
ผมต้องการเงินเยนญี่ปุ่นสักหน่อย
What commission do you charge to exchange currency?
วอท คะมิชชัน ดู ยู ชาร์ดจ ทู อิคซเชนจ เคอะเรินซี
ค่าคอมมิชชันในการแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ที่เท่าไหร่
สอบถามเรื่องอื่นๆที่ธนาคาร
I’d like to ask about interest rates and bank charges.
ไอด ไลค ทู อาสด อะเบาท อินเทอะริสท เรทส แอนด แบงค ชาร์ดจิส
ผมจะสอบถามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ
I’d like to get a monthly statement.
ไอด ไลค ทู เกท อะ มันธลี สเททเมินท
ผมต้องการขอใบแจ้งยอดประจำเดือน
I’d like to check my balance.
ไอด ไลค ทู เชค มาย แบลเลินซ
ผมต้องการเช็คยอดเงินในบัญชี
What interest rates do you offer on saving accounts?
วอท อินเทอะริสท เรทส ดู ยู ออฟเฟอะ ออน เซฟวิง อะเคานทส
ธนาคารให้ดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเท่าไหร่
I’d like to take out a loan.
ไอด ไลค ทู เทค เอาท อะ โลน
ผมต้องการกู้ยืมสินเชื่อ
เมนูการใช้งานตู้ ATM ธนาคาร
Insert your card
อินเซิร์ท ยัวร์ คาร์ด
ใส่บัตรของคุณ
Enter your PIN
เอนเทอะ ยัวร์ พิน
ใส่รหัส
Incorrect PIN
อินคะเรคท พิน
รหัสไม่ถูกต้อง
correct
คะเรคท
ถูกต้อง withdraw cash
วิธดรอ แคช
ถอนเงิน
enter
เอนเทอะ
ตกลง please wait
พลีซ เวท
กรุณารอสักครู่
cancel
แคนเซิล
ยกเลิก balance
แบลเลินซ
ยอดคงเหลือ
Your cash is being counted.
ยัวร์ แคช อีส บีอิง เคาทิด
กำลังนับเงินของคุณอยู่
Insufficient funds
อินซัฟฟีชเชินท ฟันดส
เงินไม่พอ
Would you like a receipt?
วูด ยู ไลค อะ รีซีท
ต้องการใบเสร็จรับเงินไหม
Other amount
อัธเธอะ อะเมานท
ยอดอื่นๆ
Another service?
อะนาเธอะ เซอะวิส
ต้องการใช้บริการอื่นไหม
Remove card
รีมูฟว คาร์ด
เอาบัตรออก
การแจ้งบัตร ATM หาย
I want to report a…
ไอ วอนท ทู รีพอร์ท อะ…
ผมต้องการแจ้งเรื่อง…
lost credit card
ลอสท เครดิท คาร์ด
บัตรเครดิตหาย
stolen credit card
สโทเลิน เครดิท คาร์ด
บัตรเครดิตถูกขโมย
I’ve lost my bank card.
ไอฟว ลอสท มาย แบงค คาร์ด
ผมทำบัตรหาย
I’ve stolen my credit card.
ไอฟว สโทเลิน มาย เครดิท คาร์ด
ผมถูกขโมยบัตรเครดิต
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com