บทสนทนาภาษาอังกฤษ ตัวอย่างสนทนาภาษาอังกฤษ พูดอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษครอบคลุมทุกสถานการณ์ พร้อมคำอ่านคำแปล

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พร้อมคำอ่านคำแปล
ADVERTISEMENT

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Time (การบอกเวลา)

ADVERTISEMENT
“ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา” ประโยคนี้หลายๆคนคงเคยผ่านกันมาแล้วใช่ไหมครับ เวลาเป็นจุดนัดพบที่ทุกคนต้องใช้ในสังคม ดังนั้นบอกเวลาจึงมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเราเช่นกัน
Time_บอกเวลาภาษาอังกฤษก่อนสนทนาเรื่องเวลาภาษาอังกฤษเรามาทำความเข้าใจกันก่อนคือ การใช้คำลงท้ายเวลา เวลาหากนับเป็น 24 ชั่วโมงจะลงท้ายด้วย o’clock เช่น
It’s 6 o’clock now.
อิทส ซิคซ โอคลอค นาว
ขณะนี้เป็นเวลา 6 นาฬิกา
เราจะใช้ a.m. ในช่วงเช้า (ก่อนเที่ยง) และ p.m. ในช่วงบ่าย (หลังเที่ยง) ลงท้าย เช่น
My class starts at 8 a.m.
มาย คลาส สทาร์ทส แอท เอท เอ เอ็ม
ฉันเริ่มเรียนตอน 8 โมงเช้า
The show begins at 5 p.m.
เธอะ โชว์ บิกินท แอท ไฟฟว พี เอ็ม
การแสดงเริ่มเวลา 5 โมงเย็น
การอ่านตัวเลขนาทีต่อไปนี้ สามารถเรียกได้ ดังนี้
เวลา 15 นาที อ่านตัวเลขปกติ คือ fifteen minutesหรือ สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า a quarter past
เวลา 30 นาที อ่านตัวเลขปกติ คือ thirty minutes
หรือ สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า half past
เวลา 45 นาที อ่านตัวเลขปกติ คือ forty-five minutesหรือ สามารถเรียกอีกแบบได้ว่า a quarter to

บางครั้งการบอกเวลา เราจำเป็นต้องบอกทั้งเป็นเวลากี่ชั่วโมง และกี่นาทีด้วย การพูดถึงเวลาเป็นขั่วโมงและนาที สามารถเรียกได้ ดังนี้
เรียกตามลำดับจากชั่วโมงตามด้วยนาที
ถ้าเวลาเลยมาไม่เกิน 30 นาที มักใช้ … minutes past … hours (เลย…โมงมา…นาทีแล้ว)
ถ้าเวลาเกิน 30 นาที เป็นต้นไป มักใช้ … minutes to … hours (อีก…นาทีจะถึง…โมง)
3.09 : Three-o-nine
ธรี โอ ไนน
Nine minutes past three
ไนน มินนิทส พาสท ธรี
7.15 : Seven-fifteen
เซฟเวน ฟิฟทีน
A quarter past seven
อะ ควอร์เทอะ พาสท เซฟเวน
1.25 : One-twenty-five
วัน ทเวนที ไฟฟว
Twenty-five minutes past one
ทเวนที ไฟฟว มินนิทส พาสท วัน
9.30 : Nine-thirty
ไนน เธอที
Half past nine
ฮาล์ฟ พาสท ไนน
12.00 : Twelve o’clock
ทเวลฟว โอคลอค
Midday/ midnight
มิดเดย์/ มิดไนท
12.30 : Twelve-thirty
ทเวลฟว เธอที
Half past noon
ฮาล์ฟ พาสท นูน
Half past twelve
ฮาล์ฟ พาสท ทเวลฟว
16.45 : Sixteen-forty-five
ซิคซทีน โฟร์ที ไฟฟว
Four-forty-five p.m.
โฟร์ โฟร์ที ไฟฟว พี เอ็ม
A quarter to five p.m
อะ ควอร์เทอะ ทู ไฟฟว พี เอ็ม
14.50 : Fourteen-fifty
โฟร์ทีน ฟิฟที
Two-fifty p.m.
ทู ฟิฟที พี เอ็ม
Ten minutes to three p.m.
เทน มินนิทส ทู ธรี พี เอ็ม
ต่อไปนี้เป็นประโยคเริ่มสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามและบอกเวลา ดังนี้
ADVERTISEMENT
What tme is it (now)?
วอท ไทม อีส อิท (นาว)
(ตอนนี้) เวลากี่โมงแล้ว
Excuse me. What time is it?
เอคสคิวซ มี วอท ไทม อีส อิท
ขอโทษครับ กี่โมงแล้วครับ
Do you have a time?
ดู ยู แฮฟว อะ ไทม
คุณมีนาฬิกาไหม กี่โมงแล้ว
What’s the time?
วอทส เธอะ ไทม
เวลากี่โมงแล้ว
Could you tell me the time, please?
คูด ยู เทล มี เธอะ ไทม พลีซ
คุณช่วยบอกเวลาฉันหน่อยได้ไหม
Do you mind telling me the time?
ดู ยู ไมนด เทลลิง มี เธอะ ไทม
คุณช่วยบอกเวลาขณะนี้ได้ไหม
Do you know what time it is?
ดู ยู โน วอท ไทม อิท อีส
คุณทราบไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว

It’s … o’clock.
อิทส …โอคลอค
ขณะนี้เป็นเวลา….นาฬิกา
It’s just … o’clock.
อิทส จัสท… โอคลอค
เพิ่งจะ…โมงเท่านั้นเอง
It’s nearly… o’clock.
อิทส เนียร์ลี … โอคลอค
เกือบ… โมงแล้ว
It’s must be about … now.
อิท มัสท บี อะเบาท … นาว
ตอนนี้น่าจะประมาณ… นาฬิกา
It’s a quarter past seven.
อิทส อะ ควอเทอะ พาสท เซฟเวิน
ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบห้านาที

Do you know what time… begins?
ดู ยู โน วอท ไทม… บิกินส
คุณทราบไหมว่า…เิ่ริ่มตอนกี่โมง
What time/ When does… begins?
วอท ไทม/ เวน ดาส… บิกิน
… เริ่มเมื่อไหร่
It begins at… o’clock.
อิท บิกินส แอท… โอคลอค
มันเริ่มตอนเวลา…โมง
Do you know the visiting hours in the hospital?
ดู ยู โนว เธอะ วิสซิททิง เอาเออะส อิน เธอะ ฮอสพิเทิล
คุณทราบเวลาเยี่ยมของโรงพยาบาลหรือไม่
I think it’s from 4.00 to 6.00 p.m.
ไอ ธิงค อิทส ฟรอม โฟร์ ทู ซิคซ พี เอ็ม
ผมคิดว่า ตั้งแต่เวลา 4-6 โมงเย็นครับ
In the morning, it’s from 9.00 to 11.00 o’clock and in the afternoon, it is as usual.
อิน เธอะ มอร์นิง อิทส ฟรอม ไนน ทู อิเลฟเวน โอคลอค แอนด อิน ธิ อาฟเทอะนูน อิท อีส แอส ยูชวล
ตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. และตอนบ่ายตามเวลาปกติครับ
It’s four p.m., isn’t it?
อิทส โฟร์ พี เอ็ม อีสซึนท อิท
นี่มันบ่ายสี่โมงแล้วไม่ใช่หรือครับ
I think  it’s not two p.m. yet.
ไอ ธิงค อิทส นอท ทู พี เอ็ม เยท
ผมคิดว่ยังไม่ถึงบ่ายสองโมงด้วยซ้ำนะ
What time is the… opened/ closed?
วอท ไทม อีส เธอะ… โอเพินด/ โคลซด
… เปิด/ ปิด ตอนเวลากี่โมง
It’s opened/ closed at…
อิทส โอเพินด/ โคลซด แอท…
มันเปิด/ ปิด ตอนเวลา…โมง
Isn’s the restaurant opened yet?
อีสซึนท เธอะ เรสเทอะเรินท โอเพินด เยท
ภัตตาคารยังไม่เปิดอีกหรือครับ
No, the restaurant isn’t opened until three forty-five.
โน เธอะ เรสเทอะเรินท อีสซึนท โอเพินด อันทิล ธรี โฟร์ที ไฟฟว
ไม่ ภัตตาคารยังไม่เปิดจนกว่าจะถึงเวลา 3 โมง 45 นาที
What time do you get up every day?
วอท ไทม ดู ยู เกท อัพ เอฟวรี เดย์
ทุกวันคุณตื่นนอนกี่โมง
I get up before seven o’clock every day.
ไอ เกท อัพ บีฟอร์ เซฟเวน โอคลอค เอฟวรี เดย์
ฉันตื่นนอนก่อนเจ็ดโมงเช้าทุกวัน
เกี่ยวกับการมาสาย ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมาสาย
He is always late.
ฮี อิส ออลเวย์ส เลท
เขามาสายเป็นประจำ
I don’t want to be late today.
ไอ โดนท วอนท ทู บี เลท ทูเดย์
วันนี้ฉันไม่อยากไปสาย
I’m afraid I will be late.
ไอม อะเฟรด ไอ วิล บี เลท
ผมเกรงว่าจะสาย
It’s time to go?
อิทส ไทม ทู โก
ได้เวลาไปกันแล้วหรือ
You are on time today.
ยู อาร์ ออน ไทม ทูเดย์
วันนี้คุณมาทันเวลา
We have only… minutes left.
วี แฮฟว โอนลี…มินนิทส เลฟท
เรามีเวลาเหลือเพียง…นาที
We haven’t got much time.
วี แฮฟวึนท กอท มัช ไทม
เรามีเวลาไม่มาก
I’d better leave now.
ไอด เบทเทอะ ลีฟว นาว
ผมไปเดี๋ยวนี้ดีกว่า

I will reach there at… o’clock.
ไอ วิล รีช แธร์ แอท…โอคลอค
ฉันจะไปถึงที่นั่นตอน…โมง
She arrived… minutes/ hours ago.
ชี อะไรฟวด… มินนิทส/ เอาเออะส อะโก
เธอมาถึงนี่… นาที/ ชั่วโมงแล้ว
I will leave in… minutes/ hours.
ไอ วิล ลีฟว อิน… มินนิทส/ เอาเออะส
ผมจะไปภายใน… นาที/ ชั่วโมง
I have to go within… minutes/ hours.
ไอ แฮฟว ทู โก วิธอิน… มินนิทส/ เอาเออะส
ฉันต้องไปภายใน… นาที/ ชั่วโมง
Don’t you have a watch?
โดนท ยู แฮฟว อะ วอทซ
คุณไม่มีนาฬิกาหรือ
My watch is broken.
มาย วอทช อีส โบรคเคน
นาฬิกาของฉันเสีย
Your watch is fast/ slow.
ยัวร์ วอทช อีส ฟาสท/ สโล
นาฬิกาของคุณเดินเร็ว/ ช้าไป
How slow is your watch?
ฮาว สโล อีส ยัวร์ วอทช
นาฬิกาของคุณช้าไปเท่าไหร่
Can you tell me the correct time?
แคน ยู เทล มี เธอะ คะเรคท ไทม
บอกเวลาที่ถูกต้องหน่อยได้ไหม
How many hours are there in a day?
ฮาว เมนี เอาเออะส อาร์ แธร์ อิน อะ เดย์
หนึ่งวันมีกี่ชั่วโมง

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
A : Excuse me, what time is it?
เอคสคิวซ มี วอท ไทม อีส อิท
ขอโทษนะคะ ตอนนี้กี่โมงแล้วคะ
B : It’s a quarter past eight.
อิทส อะ ควอเทอะ พาสท เอท
แปดโมงสิบห้านาทีแล้วครับ
A : I’d better leave now. I’m afraid I’ll be late.
ไอด เบทเทอะ ลิฟว นาว ไอม อะเฟรด ไอล บี เลท
ฉันไปก่อนดีกว่า ฉันเกรงว่าจะสายน่ะค่ะ
B : Are you going by bus?
อาร์ ยู โกอิง บาย บัส
คุณไปรถประจำทางหรือ
A : No, I will drive.
โน ไอ วิล ไดรฟว
ไม่ใช่ค่ะ ฉันขับรถไปเอง
B : What time the show begins?
วอท ไทม เธอะ โชว์ บีกินส
การแสดงเริ่มเวลากี่โมงครับ
A : It begins at 10 a.m.
อิท บีกินส แอท เทน เอ เอ็ม
เริ่มตอนสิบโมงเช้าค่ะ
B : What about the afternoon show?
วอท อะเบาท ธิ อาฟเทอะนูน โชว์
แล้วการแสดงในช่วงบ่ายล่ะ
A : At 6 o’clock, but sometimes at 6.30. I’m not sure.
แอท ซิคซ โอคลอค บัท ซัมไทมซ แอท ซิคซ เธอที ไอม นอท ชัวร์
เริ่มหกโมงค่ะ แต่บางครั้งก็หกโมงครึ่ง ฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่

C : What time is the shop opened?
วอท ไทม อิส เธอะ ชอพ โอเพินด
ร้านจะเปิดตอนกี่โมงครับ
D : At half past eight a.m.
แอท ฮาล์ฟ พาสท เอท เอ เอ็ม
เปิดตอน 8 โมงครึ่งค่ะ
C : And when is it closed?
แอนด เวน อีส อิท โคลซด
แล้วปิดตอนกี่โมงครับ
D : About eight p.m.
อะเบาท เอท พี เอ็ม
ประมาณ 2 ทุ่มค่ะ

ตัวอย่างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเพียงเท่านี้ คุณก็สามารถสนทนาเกี่ยวกับเวลาพูดเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้แล้วนะครับ
ADVERTISEMENT
Share:
Copyright © บทสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com