บทสนทนาภาษาอังกฤษ Private (เรื่องส่วนตัว)

บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวภาษาอังกฤษ (Private) จะเป็นการถาม ชื่อ-นามสกุล, อายุ, วันเกิด, น้ำหนัก, ส่วนสูง, สัญชาติ, สถานภาพ, ที่อยู่อื่นๆ และเรื่องครอบครัว ซึ่งประโยคเหล่านี้ล้วนแต่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ Private (เรื่องส่วนตัว)

อย่างเช่นหากเราต้องการรู้จักใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนตัวของเขา เราก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในการถามได้


ประโยคภาษาอังกฤษถามเรื่องส่วนตัว

การถามชื่อ - นามสกุล

What’s your name?
(วอทส ยัวร์ เนม)
คุณชื่ออะไร
What’s your first name?
(วอทส ยัวร์ เฟิร์สท เนม)
ชื่อของคุณคือ
What’s your nickname?
(วอทส ยัวร์ นิคเนม)
ชื่อเล่นของคุณคือ
My name is …/ I am … .
(มาย เนม อีส … / ไอ แอม … .)
ฉันชื่อ…
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
คุณเป็นใคร
Is your name …?
(อีส ยัวร์ เนม)
คุณชื่อ…ใช่ไหม
Are you …?
(อาร์ ยู)
คุณชื่อ…ใช่ไหม
What’s your last name?
(วอทส ยัวร์ ลาสท เนม)
นามสกุลของคุณคือ
What’s your surname?
(วอทส ยัวร์ เซอร์เนม)
นามสกุลของคุณคือ
What’s your family name?
(วอทส ยัวร์ แฟมิลี เนม)
นามสกุลของคุณคือ
How do you spell that?
(ฮาว ดู ยู สเพล แธท)
คุณสะกดมันยังไง
Could you spell that for me?
(คูด ยู สเพล แธท ฟอร์ มี)
ช่วยสะกดให้ฉันหน่อยได้ไหม

การถามอายุ

How old are you?
(ฮาว โอลด อาร์ ยู)
คุณอายุเท่าไหร่
What’s your age?
(วอทส ยัวร์ เอจ)
คุณอายุเท่าไหร่
I’m … years old.
(ไอม … เยียร์ส โอลด)
ฉันอายุ…

👉 บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Age (การถามอายุ)


การถามวันเกิด

What’s your birthday?
(วอทส ยัวร์ เบิร์ธเดย์)
คุณเกิดวันที่เท่าไหร่
What’s your date of bitth?
(วอทส ยัวร์ เดท ออฟ เบิร์ธ)
คุณเกิดวันอะไร
When were you born?
(เวน เวอร์ ยู บอร์น)
คุณเกิดเมื่อไหร่
Where were you born?
(แวร์ เวอร์ ยู บอร์น)
คุณเกิดที่ไหน
My birthday is … .
(มาย เบิร์ธเดย์ อีส …)
ฉันเกิดวันที่…
I was born in … .
(ไอ วอส บอร์น อิน …)
ฉันเกิดใน(เดือน/ปี)…
I was born on … .
(ไอ วอส บอร์น ออน)
ฉันเกิด(วัน/วันที่)…
I was born in … .
(ไอ วอส บอร์น อิน …)
ฉันเกิดที่(ประเทศ)…
I was born at … .
(ไอ วอส บอร์น แอท …)
ฉันเกิดที่(สถานที่)…

👉 บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Birthday (ถามวันเกิด)


การถามน้ำหนัก - ส่วนสูง

How tall are you?
(ฮาว ทอล อาร์ ยู)
คุณสูงเท่าไหร่
I’m … centimeters tall.
(ไอม … เซนทิมีเทอะส ทอล)
ฉันสูง…เซนติเมตร
How much do you weigh?
(ฮาว มัช ดู ยู เว)
คุณหนักเท่าไหร่
I weigh … kilograms.
(ไอ เว … คิโลแกรมส)
ฉันหนัก…กิโลกรัม

👉 บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about weight and height (ถามน้ำหนักและส่วนสูง)


การถามสัญชาติ

Where are you (come) from?
(แวร์ อาร์ ยู (คัม) ฟรอม)
คุณมาจากไหน
I come from … .
(ไอ คัม ฟรอม)
ฉันมาจาก(ประเทศ)…
What is your nationality?
(วอท อีส ยัวร์ แนชชันแนลลิที)
คุณมีสัญชาติอะไร
I’m Thai.
(ไอม ไทย)
ฉันเป็นคนไทย

สถานภาพและคนในครอบครัว

Are you married?
(อาร์ ยุ แมริด)
คุณแต่งงานหรือยัง
Yes, I’m married.
(เยส ไอม แมริด)
ใช่ ฉันแต่งงานแล้ว
No, I’m single.
(โน ไอม ซิงเกิล)
ไม่ ฉันยังโสด
I’m divorced.
(ไอม ดิวอร์สด)
ฉันหย่าแล้ว
I’m widowed.
(ไอม วิดโดด)
ฉันเป็นหม้าย
Do you have any children?
(ดู ยู แฮฟว เอนนี ชิลเดรน)
คุณมีลูกบ้างไหม
How many kids have you got?
(ฮาว เมนี คิดส แฮฟว ยู กอท)
คุณมีลูกกี่คน
I have got … children.
(ไอ แฮฟว กอท … ชิลเดรน)
ผมมีลูก…คน
Where do they study?
(แวร์ ดู เธย์ สทัดดี)
พวกเขาเรียนที่ไหน
What does your husband do?
(แวร์ ดาส ยัวร์ ฮัซแบนด ดู)
สามีคุณทำงานอะไร

👉 บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Relationship (ถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์)


การถามเรื่องที่อยู่

Where do you live?
(แวร์ ดู ยู ลีฟว)
คุณอยู่ที่ไหน
I live in … .
(ไอ ลีฟว อิน)
ฉันอยู่ที่…
Where is your hometown?
(แวร์ อีส ยัวร์ โฮมทาวน)
บ้านเกิดของคุณอยู่ที่ไหน
Where are you staying now?
(แวร์ อาร์ ยู สเทย์อิง นาว)
ตอนนี้คุณพักที่ไหน
Where’s your house?
(แวร์ส ยัวร์ เฮาซ)
บ้านคุณอยู่ที่ไหน
What’s your address?
(วอทส ยัวร์ แอดเดรส)
ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน
My adress is … .
(มาย แอดเดรส อีส …)
ที่อยู่ของฉันคือ
May I have yor address?
(เมย์ ไอ แฮฟว ยัวร์ แอดเดรส)
ขอทราบที่อยู่คุณได้ไหม
Could you tell/give me your address?
(คูด ยู เทล/กิฟว มี ยัวร์ แอดเดรส)
กรุณาบอกที่อยู่ของคุณได้ไหม

👉 บทสนทนาภาษาอังกฤษ Asking about Address (ถามที่อยู่)


การถามเรื่องครอบครัว

How many people are there in your family?
(ฮาว เมนี พีเพิล อาร์ แด อิน ยัวร์ แฟมมิลี)
ครอบครัวคุณมีกี่คน

There are …people in my family.
(แธร์ อาร์ … พีเพิล อิน มาย แฟมมิีลิ)
ครอบครัวฉันมี … คน

How many brothers/sisters do you have?
(ฮาว เมนี บราเธอะส/ซิสเทอะส ดู ยูแฮฟว)
คุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน

I have… brothers/sisters.
(ไอ แฮฟว …บราเธอะส/ซิสเทอะส)
ฉันมีพี่น้อง (ชาย/หญิง)…คน

Do you have any brothers and sisters?
(ดู ยู แฮฟว เอนนี บราเธอะส แอนด ซิสเทอะส)
คุณมีพี่น้องบ้างไหม

I don’s have any brothers or sisters.
(ไอ โดนท แฮฟว เอนนี บราเธอะส ออ ซิสเทอะส)
ฉันไม่มีพี่น้องเลย

Does your father/mother work?
(ดาส ยัวร์ ฟาเธอะ/มาเธอะ เวิร์ค)
พ่อแม่ ของคุณทำงานหรือเปล่า

What does your father/mother do?
(วอท ดาส ยัวร์ ฟาเธอะ/มาเธอะ ดู)
พ่อแม่ ของคุณทำงานอะไร

Tell me about your parents.
(เทล มี อะเบาท ยัวร์ แพเรนทส)
เล่าเรื่องครอบครัวของคุณให้ฟังหน่อย

What do they do?
(วอท ดู เธย์ ดู)
พวกเขาทำงานอะไร

My father was a soldier but he is retired.
(มาย ฟาเธอะ วอส อะ โซลเจอะ บัท ฮี อิส รีไทเออะด)
พ่อของฉันเคยเป็นทหาร แต่เขาเกษียนแล้ว

He/She is a…
(ฮี/ชี อีส อะ …)
เขา/เธอ เป็น….

Do you live with your parents now?
(ดู ยู ลิฟว วิธ ยัวร์ แพเรนทส นาว)
ตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่า

Do you live alone?
(ดู ยู ลีฟว อะโลน)
คุณอยู่คนเดียวหรอ

I live with…
(ไอ ลีฟว วิธ…)
ฉันอยู่กับ…

Do you live with your parents new ?
(ดู ยู ลีฟว วิธ ยัวร์ แพเรนทส นาว)
ตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่า

Do you live alone ?
(ดู ยู ลีฟว อะโลน)
คุณอยู่คนเดียวเหรอ

I live with …
(ไอ ลีฟว วิธ …)
ฉันอยู่กับ…

Are your parents still living ?
(อาร์ ยัวร์ แพเรนทส สทิล ลิฟวิง)
พ่อแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

My father died many years ago.
(มาย ฟาเธอะ ไดด เมนี เยียร์ส อะโก)
พ่อของฉันเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว

my mother is fine.
(มาย มาเธอะ อีส ไฟน)
แม่ของฉันสบายดี

👉 บทสนทนาภาษาอังกฤษ Family (ครอบครัว เครือญาติ)


ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

Peter Hey, John. How’s your holiday ?
(เฮ จอห์น ฮาวส ยัวร์ ฮอลลิเดย์)
สวัสดีจอห์น วันหยุดเป็นอย่างไรบ้าง
John It was good, I just visited my hometown.
(อิท วอส กูด ไอ จัสท วิสซิททิด มาย โฮมทาวน)
ก็ดีนะ ผมเพิ่งไปเยี่ยมบ้านเกิดมา
Peter That’s sound great. Where’s your hometown ?
(แธทส เซานด เกรท แวร์ส ยัวร์ โฮมทาวน)
ดีจังเลย แล้วบ้านเกิดคุณอยู่ไหนล่ะ
John It’s in Chiang Mai.
(อิทส อิน เชียงใหม่)
อยู่เชียงใหม่ครับ
Peter Well, how are your parents ?
(เวล ฮาว อาร์ ยัวร์ แพเรนทส)
แล้วพ่อแม่คุณล่ะ เป็นยังไงบ้าง
John My mother’s fine but my father died 5 years ago.
(มาย มาเธอะส ไฟน บัท มาย ฟาเธอะ ไดด ไฟฟว เยียร์ส อะโก)
แม่ผมสบายดี ส่วนพ่อผมเสียชีวิตไป 5 ปีแล้วล่ะ
Peter Sorry to hear that. So now she lives alone ?
(ซอรี ทู เฮียร์ แธท โซ นาว ชี ลีฟวส อะโลน)
เสียใจด้วยนะ งั้นตอนนี้แม่คุณก็อยู่คนเดียวน่ะสิ
John No, she lives with my sister.
(โน ชี ลีฟวส วิธ มาย ซิสเทอะ)
ไม่หรอก ท่านอยู่กับน้องสาวผม
Peter Good! I hope to meet them one day.
(กูด ไอ โฮพ ทู มีท เธม วัน เดย์)
ดีเลย หวังว่าผมจะได้พบพวกเขาสักวันนะ
John Of course. If they come to Bangkok, I will let you know.
(ออฟ คอร์ส อิฟ เธย์ คัม ทู แบงคอค ไอ วิล เลท ยู โน)
ได้เลย ถ้าพวกเขามากรุงเทพเมื่อไหร่ ผมจะบอกคุณนะ
Peter Thanks, if’s time to go now. See you then.
(แธงคส อิทส ไทม ทู โก นาว ซี ยู เธน)
ขอบคุณนะ ได้เวลาไปแล้วล่ะ แล้วเจอกันครับ
John See you. Bye!
(ซี ยู บาย)
แล้วเจอกันครับ ลาก่อน

สรุปแล้ว การถามเรื่องส่วนตัวภาษาอังกฤษ (Private) นั้น เราสามารถถามได้ แต่ต้อง ระมัดระวัง ไม่ให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไป เราอาจใช้คำหรือวลีที่อ่อนโยน โดยเริ่มต้นด้วยสนทนาทั่วไปก่อน เช่น การทักทาย, พูดคุยเรื่องอากาศ หรือเรื่องทั่วๆ ไป จากนั้นจึงค่อยๆ ถามคำถามส่วนตัวมากขึ้นนั่นเอง

หากอีกฝ่ายปฏิเสธที่จะตอบคำถามส่วนตัวกับเรา เราก็ควรเคารพสิทธิ์และไม่ควรพยายามถามซ้ำอีก

Engenjoy

แหล่งเรียนรู้ บทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
facebook twitter instagram pinterest external-link

Previous Post Next Post